• Samen maken wij de Sprong
  • Kinderen, ouders en team

Samen maken wij de Sprong

Kinderen, ouders en team

GELEDINGEN

Medezeggenschapsraad
Dit is een wettelijk inspraak- en overlegorgaan waarin teamleden en ouders beide zijn vertegenwoordigd. Alle drie locaties van De Sprong hebben een eigen MR benoemd.

Waar wordt onder andere over gesproken?
- begrotingen
- financiën
- beheer schoolgebouwen
- personeelsbeleid 
- algemeen bestuur- en schoolbeleid

Wat wordt er van de leden verwacht?
- kritische blik op gepresenteerde cijfers
- meedenken over vraagstukken in de organisatie, zoals schooltijden, inzet middelen, arbozaken etc.
- advisering van schooldirecteur
- een positief kritische instelling

Wie zitten er in de MR?
Perry van der Marel: is voorzitter
Branka Stuve: is lid en plaatsvervangend voorzitter
Martina Nijenhuis: leerkracht van groep 1,2: de Lieveheersbeestjes.
Joke Medemblik: leerkracht van groep 5: het Zwanenmeer.

Hoe vaak wordt er vergaderd?
- 5 keer per jaar (vaker indien nodig) in de avonduren, ongeveer 1,5 uur.

Avond en tijdstip gezamenlijk vast te stellen aan het begin van het jaar.

Een afgevaardigde van de MR neemt eenmaal per 6 weken deel aan de vergadering van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Bisschop Möllerstichting.

Schooladviescommissie (SAC)
Hoe kiest de Sprong een nieuwe taalmethode? Wat doet de Sprong voor leerlingen die extra zorg nodig hebben? En wat betekent dit voor de andere leerlingen in een groep? Wat mogen leerkrachten van leerlingen en ouders verwachten, bijvoorbeeld wat huiswerk betreft? Hoe brengt de Sprong de Daltonmethode in de praktijk? Belangrijke en boeiende vragen. Ze bepalen mede of (jouw) kinderen goed en met plezier op de Sprong leren.
Daarom is het belangrijk dat ouders kunnen meepraten over dit soort onderwerpen. Dat kan via de Schooladviescommissie. Dit is een wettelijk overlegorgaan waarin alleen ouders zitten. De commissie behandelt onderwerpen die ouders belangrijk vinden om met de schooldirectie te bespreken. Soms zet de directie onderwerpen op de agenda. Maar ouders kunnen ook zelf dingen aan de orde stellen.
Heb jij vragen over school?
Als Schooladviescommissie horen we graag wat ouders belangrijk vinden. Heb je vragen over de gang van zaken? Zie je dingen die je als ouder niet snapt of waar je problemen mee hebt? Wil je weten waarom de school bepaalde keuzes maakt? Laat het ons weten. Dan kunnen wij jullie vraag behandelen in het overleg met de directie. Je vindt onze contactgegevens onder aan deze pagina.
Aan welke onderwerpen moet je denken?
De Schooladviescommissie praat onder meer over:
-          Identiteit: wat doet de Sprong met het Katholieke karakter?
-          Onderwijs: nieuwe materialen, gebruik van Daltonmethode, zorgplicht.
-          Opvoeding: omgang met elkaar, normen en waarden, bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Wat is wel en wat is niet toelaatbaar?
Wie zitten er in de SAC?
-          ouders (minimaal 5, maximaal 8)
-          schooldirectie
Hoe vaak wordt er vergaderd?
-          Maximaal 10 keer per jaar op avond (vijf keer met directie en vijf keer alleen ouders)
 
Mijn naam is Lolkje van der Kooij en ik ben sinds 2012 secretaris van de SAC
 
Marike van der Weij, Florian zit in groep 7 en Sophie zit in groep 6.
 
Mijn naam is Gerard Nieland, lid van de SAC. Ik heb 2 dochters, Bernadette in groep 5 en Josephine in groep 8
 
Hans Geleynse, Quinten in groep 7.

Oudervereniging
Een belangrijke taak van de OR is het bevorderen van het contact, de betrokkenheid en de samenwerking tussen school en ouders. De OR organiseert samen met het team veel activiteiten, waaronder de jaarlijkse feesten: Carnaval, Sinterklaas en Kerst. Daarnaast behartigt de OR zo nodig de belangen van de ouders en/of de kinderen bij de MR of bij het bevoegd gezag. Deze rol kan de OR ook spelen naar de directie en/of leerkrachten.

De Sprong - Idzerdastins     Idzerdastins 63, 8925 AG Leeuwarden     t 058 - 26 60 779     directie@sprongonline.nl